สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 23 34 1
ป.2 13 18 31 1
ป.3 13 14 27 1
ป.4 18 19 37 1
ป.5 8 7 15 1
ป.6 11 13 24 1
ม.1 18 7 25 1
ม.2 10 7 17 1
ม.3 3 9 12 1
อ.2 11 9 20 1
อ.3 15 7 22 1
รวม 131 133 264 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 23 34 นางสาวจิราภรณ์ มีต่อ
ป.2/1 13 18 31 นางสาวจิราภรณ์ มีต่อ
ป.3/1 13 14 27 นางสาวพัฒนาวดี พงศ์นิรันดร์
ป.4/1 18 19 37 นางสาวสุวารี ชุมภูงาม
ป.5/1 8 7 15 นางสาวกิ่งกาญจน์ ประสม
ป.6/1 11 13 24 นายกรรณชนชัย ใจชุ่ม
ม.1/1 18 7 25 นางสาวจันทิวา เตจ๊ะ
ม.2/1 10 7 17 นางสาวจันทิวา เตจ๊ะ
ม.3/1 3 9 12 นายณรงค์เดช หัตถกอง
อ.2/1 11 9 20
อ.3/1 15 7 22
รวม 131 133 264