นางสาวนลินทิพย์ ธรรมบัณฑิต

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088489XXXX
 • Facebook : ืNarintip Thambandip
 • Email : narinthip2828@icloud.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านจะคือ
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่