นายกรรณชนชัย ใจชุ่ม

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 19/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 088415XXXX
 • Facebook : kanchanachai jaichum
 • Email : pherk-kanchanachai@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านจะคือ
 • ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่