นางสาวกิ่งกาญจน์ ประสม

ครู

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : หญิง
  • วันเกิด : 28/09/XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : 081112XXXX
  • Facebook :
  • Email : krana405@gmail.com
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : บ้านจะคือ
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครู
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่